Strona Główna
Pochówek z Wojskową Asystą Honorową
Wtorek, 11 grudzień 2018 r.

 

POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej

z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)

 

 

 

Zasięg terytorialny Garnizon GIŻYCKO siedziba dowódcy garnizonu Giżycko obejmuje powiat:

·         giżycki

·         kętrzyński

·         mrągowski

·         olecki.

 

 

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

 

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

 

 

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

 

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

 

1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

4. Żołnierzy w służbie czynnej;

5. Byłych żołnierzy zawodowych;

6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska

 

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Cmentarz Komunalny przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka dysponuje miejscami grzebalnymi. W celu pochowania żołnierza zmarłego w czasie pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej albo zmarłego byłego żołnierza, posiadającego odznaczenia (państwowe, resortowe) lub wyróżnienia związane ze służbą wojskową, kombatantów i weteranów mogą skontaktować się z zarządcą cmentarza komunalnego w sprawie przydzielenia miejsca grzebalnego.

Zarządcą cmentarza komunalnego jest Urząd Miasta Giżycko (Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, telefon: 87-732-41-31, fax: 87-428-52-41, e-mail: cmentarze@gizycko.pl)

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:

·         wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,

·         dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/,

·         w przypadku byłych żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania we właściwej dla miejsca zamieszkania zmarłego Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

 

Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Komendanta Garnizonu Giżycko:

 

al. Wojska Polskiego 21 11- 500 Giżycko

tel.: 261335240, mjr Artur Tomaszewski

 

W Garnizonie Giżycko (al. Wojska Polskiego 21) przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych odbywa się w dni powszednie w godzinach 08.00 – 15.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Komendantem Garnizonu Giżycko.

 

 

Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa:

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, fax 261-873-259.

 

Dokumenty do pobrania:

 

wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej ,

 

obwieszczenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.