Strona Główna
NSR
Czwartek, 17 styczeń 2019 r.

Kto może być żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych

 
Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 

 1. posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej; 
 2. nie był przeznaczony do służby zastępczej;   
 3. nie był karany za przestępstwo umyślne;
 4. posiada wykształcenie:- co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;
  - co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;
  - co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 5. posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 6. zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 7. pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

  

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:

 

 1. posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 2. poświadczenia bezpieczeństwa.


Żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych oferujemy:

  

 1. trwałość stosunku pracy i ochronę pracownika przed zwolnieniem z zakładu pracy w okresie pozostania na przydziale kryzysowym w JW;
 2. gwarancję stabilności zawodowej;
 3. doliczenie byłym żołnierzom zawodowym czasu czynnej służby wojskowej do podstawy wymiaru czasu służby;
 4. opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 5. możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu w specjalnościach wojskowych wymagających podnoszenie kwalifikacji;
 6. w czasie czynnej służby wojskowej - opiekę medyczną i stomatologiczną;
 7. uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby lub pełnienia służby przygotowawczej;
 8. zwrot kosztów dojazdu żołnierzy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej;
 9. dodatki motywacyjne;
  prawo do nagród;
 10. bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie;
 11. możliwość wyjazdu na misje pokojowe w ramach służby okresowej;
 12. możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego

Rodzaje czynnej służby wojskowej pełnionej przez żołnierzy NSR:

W ramach NSR żołnierze rezerwy odbywają: 

                                                       1. Ćwiczenia wojskowe:

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego;
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni);
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni) i długotrwałe (trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni), jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

 

  2. Okresową służbę wojskową: 

      Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.
      W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa. 
      Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa zawarte we wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR stanowi jednocześnie jego pisemną zgodę na taki wyjazd.
      Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednak za zgodą żołnierza rezerwy może on zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej do trzydziestu sześciu miesięcy.
Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


    


Szczegółowych informacji udziela
 koordynator Służby NSR
mł. chor. Grzegorz Bekier

 Adres:
Jednostka Wojskowa 3797

11 - 500 Giżycko

ul. Al. Wojska Polskiego 21

tel. 261 335 232  

 

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

Kobiety

Mężczyźni

 

Zobacz również:

 Vademecum NSR

Poradnik dla kandydatów NSR

NSR Pasja i Wyzwanie- Film cz. 1

NSR Pasja i Wyzwanie- Film cz. 2

NSR Pasja. Rozwój. Wyzwanie